پیزوسرامیک‌

پیزوسرامیک‌ - PiezoCeramics

پیزوسرامیک‌ – PiezoCeramics

پیزوسرامیک‌ ها موادی هستند که در اثر اعمال ولتاژ به دو سر الکترود آن، تغییر شکل مکانیکی در خود ایجاد می‌کند و هنگامی که تحت تنش قرار بگیرد ولتاژ الکتریکی تولید می‌کند. لذا می‌توان از آن‌ها هم به عنوان سنسور و هم به عنوان عملگر استفاده کرد.از این مواد در بسیاری از کاربردها از جمله کنترل ارتعاشات، تشخیص ترک در سازه در حوزه آلتراسونیک، بخارسازها، تجهیزات پزشکی استفاده می‌شود.محدوده وسیعی از شکل‌ها و مواد پیزوالکتریک مختلف که در جدول زیر ارائه شده است موجود می‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که پیزوسرامیک‌ با ابعاد دلخواه نیز به صورت سفارشی قابل ساخت است.

Model Material No. Coupling factors Piezo charge constants (pC/N) Piezoelectric voltage constants (10 -3 Vm/N) Dielectric constants Dissipation factor (%) Frequency constants (Hz.m) Youngs modulus (10 10 N/m) Mechanical Q Poisson’s ratio Curie point ( °C) Density (10 3 kg/m 3 )
kp k33 k31 d33 d31 g33 g31 εT33/ε0 tanδ Nt Nd N1 YE11 YE33 Qm σ Tc ρ
PZT-4D 4D13 .62 .71 .33 360 -145 31.7 -12.8 1280 .5 2010 2180 1560 7.5 6.2 1200 .35 310 7.7
PZT-8 8010 .57 .68 .34 280 -105 31 -11.9 1000 .2 2100 2330 1670 8.6 7.1 800 .33 320 7.7
PZT-5A 5A18 .62 .71 .34 450 -175 27 -11 1800 1.5 2150 2010 1560 7.4 5 65 .35 310 7.6
PZT-5B 5B23D .62 .72 .35 460 -210 24.5 -10 2300 1.5 2105 1995 1420 7.4 5 60 .35 300 7.7
PZT-5J 5J27D .65 .72 .34 550 -210 22.5 -8 2800 .7 2130 1990 1490 6.8 5 110 .34 260 7.7
PZT-5H 5H32 .68 .76 .4 640 -283 21 -9.3 3400 1.3 2210 1950 1400 6 4.3 65 .34 250 7.6
Impact 1D07 .55 280 41 760 .5 1000 7.7
PZT-2 2B05 .54 230 39 560 .4 1600 7.6
PZT-5X 5X45 .72 .78 .4 750 -320 19 -8.2 4500 2 2200 1960 1430 6.1 4.3 65 .35 180 7.4
HT B8613 .05 18 15.2 120 .1 2590 5400 .24 860 6.7

Model:PZT-518

Coupling Coefficients KP 0.66
K33 0.71
K31 0.37
Piezoelectric charge coefficient(PC/N) d33 450
d31 -190
Piezoelectric voltage coefficient(×10-3Vm/N) g33 28.0
g31 -12.20
Dielectric coefficient ET33/E0 1850
Dielectric Loss Tanδ(%) 1.80
Frequency constant(Hz/m) Nt 2150
NP 2020
N31 1400
Young modulus(×1010N/m) YE11 6.0
YE33 5.3
Mechanical quality factor Qm 80
Poisson ratio σ 0.35
the Curie temperature (℃) TC 310
Density(g/cm3 ρ 7.6

ابعاد نرمال

مدل مستطیلی

(با سوراخ و بدون سوراخ)

7.5×7.5×φ3.5×0.8
7.5×7.5×φ3.5×1.2
6×6×φ2.8×0.5
4×4×0.6
7×4.5×1

مدل دایره ای

(با سوراخ و بدون سوراخ)

φ6.5×φ3.4×0.9
φ8×φ3.4×0.8
φ10×φ4.5×0.8
φ16×φ3.5×3.0
φ10×0.5
اطلاعات تماس:
/fa/contact-us/