سنسورهای بی‌سیم(Wireless)

محصولات عمده:

 • شتاب سنج بی سیم
 • کرنش سنج بی سیم
 • جابجایی سنج بی سیم
 • زاویه سنج بی سیم

تجهیزات اندازه گیری صوت و ارتعاشات

محصولات عمده:

 • صداسنج پرتابل
 • ارتعاش سنج پرتابل
 • آنالیزور فرکانس
 • شتاب سنج و میکروفون

سنسورهای ارتعاشی

محصولات عمده:

 

 • شتاب سنج
 • سرعت سنج
 • لرزه نگار زلزله

عملگرهای پیزوالکتریک

محصولات عمده:

 • عملگر پیزوالکتریک خطی
 • پیزو موتورهای
 • stages

تجهیزات ارتعاشاتی

محصولات عمده:

 • شتاب‌سنج تک محوره
 • شتاب‌سنج سه محوره
 • کالیبراتور شتاب
 • چکش آنالیز مودال

آنالیزورهای سیگنال

محصولات عمده:

 • آنالیزورهای سیگنال سرعت بالا
 • آنالیزورهای سیگنال دینامیک بالا
 • آنالیزورهای سیگنال چگالی بالا