تحلیل مرتبه (Order Tracking)

در بسیاری مواقع آنالیز ارتعاشات و سیگنال های آکوستیکی ماشین های دوار بر اساس طیف مرتبه (order spectrum) نسبت به طیف فرکانس ترجیح دارد. در طیف مرتبه، دامنه و فاز سیگنال به عنوان تابعی از مرتبه هارمونیک فرکانس چرخش قابل حصول است. این به آن معنی است که یک مؤلفه مرتبه هارمونیک یا زیر هارمونیک، در خط آنالیز یکسانی مستقل از سرعت دستگاه باقی می ماند. از آنجایی که در این تحلیل، فرکانس چرخش ردیابی و مورد آنالیز قرار می گیرد این روش به نام ردیابی مرتبه (order tracking) موسوم است. بسیاری از نیروهای دینامیکی که یک ماشین را تحریک می کنند مرتبه ای از فرکانس چرخش هستند لذا با استفاده از آنالیز مرتبه (order analysis) تفسیر و تشخیص این نیروها تا حد زیادی ساده می شود.

مشکل قدیمی پخش شدن مؤلفه های فرکانس در طیف فرکانسی که ناشی از تغییرات سرعت دستگاه است، با استفاده از آنالیز مرتبه حل می شود. در شرایطی که مؤلفه های فرکانس یک آنالیز فرکانس عادی در طیف فرکانس پخش شوند، تشخیص مناسب فقط از طریق آنالیز مرتبه قابل انجام است.

محتویات دوره order tracking که توسط دپارتمان نویز و ارتعاشات شرکت دیده پرداز صبا ارائه می شود عبارت است از:Order-300x216

۱- مبانی ارتعاشات

۲- چرا ردیابی مرتبه

۳- Run-Up and Coast-Down

۴- آنالیز سیگنال دور سنج (تاکومتر)

۵- ردیابی مرتبه بر اساس FFT

۶- ردیابی مرتبه بر اساس Re-Sampling