محصولات: شتاب سنج های تک محوره

 شتاب سنج های تک محوره

 شرکت DJB Instruments

تک محوره Charge output

.

.

.

حساسیت: 0.4to 9000 pC/g

محدوده فرکانسی: 0.7Hz ~ 15kHz

وزن:  0.19to 400 mg

مشاهده…

تک محوره IEPE

 

 

.

حساسیت ولتاژ: 1to 10000 mV/g

محدوده فرکانسی: 0.7Hz ~ 15kHz

وزن: 0.19to 400 gr

مشاهده…

شرکت ریون RION:

شتاب سنج های تک محوره عمومی

شتاب سنج PV-90T

PV-90T

حساسیت ولتاژ: 0.5mv/(m/s2)

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۱۲۰۰۰ هرتز

وزن: ۲ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-91CH

PV-91CH

حساسیت ولتاژ:  (11mv/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۱۵۰۰۰ هرتز

وزن: ۳ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-91C

PV-91C

حساسیت ولتاژ:  1mv/(m/s2)

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۲۰۰۰۰ هرتز

وزن: ۱.۸ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-85/86

 

PV-85-86

حساسیت شارژ: (6.42pC/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۷۰۰۰ هرتز

وزن: ۲۳ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-94/95

 

PV-94-95

حساسیت شارژ: (0.714pC/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۱۰۰۰۰ هرتز

وزن: ۹ گرم

مشاهده…

شتاب سنج های تک محوره دمابالا

شتاب سنج PV-44A

PV-44A

حساسیت شارژ: (7.65pC/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۱۰۰۰۰ هرتز

وزن: ۲۹ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-65

PV-65

حساسیت شارژ:  (7.14pC/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۹۰۰۰ هرتز

وزن: ۲۶ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-63

PV-63

حساسیت شارژ: (4.59pC/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۸۰۰۰ هرتز

وزن: ۲۸ گرم

مشاهده…

شتاب سنج PV-90H

PV-90H

حساسیت شارژ: (0.29pC/(m/s2

محدوده فرکانسی: ۱ تا ۲۰۰۰۰ هرتز

وزن: ۲ گرم

مشاهده…

شتاب سنج های تک محوره ضدآب

شتاب سنج PV-10B

 

PV-10B

•  حساسیت ولتاژ: (5.1mv/(m/s2

•  محدوده فرکانسی: ۳ تا ۸۰۰۰ هرتز

•  وزن: ۱۲۰ گرم

.

.

.

مشاهده…

شرکت لاگتک Logtech:

شتاب سنج LT-AAS1

 

aas1

حساسیت:  1000mV/g ± 5%

محدوده اندازه‌گیری: peak) ±10g)

بازه فرکانسی: ۱تا ۱۰۰۰ هرتز  (3dB±)

وزن: حدود ۱۰ گرم

مشاهده…

شتاب سنج LT-AA

 

aa

حساسیت:  1000mV/g ± 5%

محدوده اندازه‌گیری: peak) ±1g)

بازه فرکانسی: ۱تا ۱۰۰ هرتز  (3dB±)

وزن: حدود ۳۰ گرم

مشاهده…