محصولات: اندازه‌گیری آلودگی صوتی

پایش نویز محیط زیست

 

NA-37

 

•  آنالیز نویزهای محیطی

•  نظارت بر نویز ترافیک، نویز کارخانه و نویز ساخت و ساز

•  مطابق با استانداردهای کیفیت نویز محیطی

مشاهده…