آنالیز تغییر شکل عملیاتی (ODS)

آنالیز تغییر شکل عملیاتی (Operational Deflection Shapes) به بررسی تغییر شکل‌های سازه در حین کار در اثر نیروهای طبیعی که حین کار به سازه وارد می‌شود، می‌پردازد. با استفاده از این آنالیز که در حوزه زمان و فرکانس قابل انجام است می‌توان تغییر شکل‌های نقاط مختلف سازه نسبت به یکدیگر و مقدار جابجایی نقاط مختلف سازه را بدست آورد. از این تحلیل برای عیب‌یابی استفاده می‌شود به طوری‌که اگر در سازه لقی وجود داشته باشد یا فونداسیون ضعیف یا نرم باشد، نقاط مرتبط با عیب حرکت‌های زیادی خواهند داشت. تشخیص نقاطی از سازه که نیاز به تقویت مکانیکی دارند و انتخاب لرزه‌گیر مناسب برای سازه‌ها از جمله کاربردهای دیگر این تحلیل می‌باشد.

آنالیز تغییر شکل عملیاتی (ODS)

برای انجام آنالیز ODS می‌توان از شتاب‌سنج شبکه یا شتاب‌سنج مینیاتوری استفاده نمود و تعدادی از آن‌ها را در قسمت‌های مختلف سازه در حال کار نصب کرد. بدیهی است یکی از این سنسورها به عنوان مرجع تعببن می‌گردد. در صورتی که سازه بزرگ باشد می‌توان محل شتاب‌سنج‌ها را بر روی سازه تغییر داد به طوری‌که سنسور مرجع ثابت بماند. سپس سیگنال‌های ارتعاشی را به صورت سنکرون (Synchronous) توسط آنالایزر ارتعاشی (DPS_DAQ) ثبت کرده و با استفاده از نرم‌افزارهای ARTeMIS یا MEscope تغییر شکل‌های سازه را بدست آورد.